Program w Kręgu Akceptacji i Pomocy

powietrze

EKSPERYMENTY Z POWIETRZEM

29 stycznia 2015 r. w Centrum Dziennej Aktywności gościliśmy uczniów VI klasy Szkoły Podstawowej w Trzebownisku. Było to kolejne spotkanie integracyjne w ramach programu W KRĘGU AKCEPTACJI I POMOCY. W pierwszym kwartale tego roku w naszym Stowarzyszeniu wszystko podporządkowane jest żywiołowi „powietrze”. Stąd udział w spotkaniu, prowadzących w Polskim Radiu Rzeszów audycję popularno-naukową „Radiolatorium”, Pani Małgorzaty Wilczak i Pana Pawła Pasterza.

Cel projektu
Projekt jest kolejnym etapem realizowanego przez kilka lat programu Moja Gmina Moim Domem, nagrodzonym w 2013 r. Nagrodą Obywatelską Prezydenta R.P., który miał na celu zwrócenie społeczności lokalnej na osoby niepełnosprawne i ich problemy. Poprzez zaangażowanie władz, organizacji działających na terenie Gminy Trzebownisko oraz firm i osób prywatnych, w działania mające na celu integrację tych osób i ich rodzin z pełnosprawną częścią społeczeństwa, program ten miał w konsekwencji usunąć bariery mentalne istniejące i pielęgnowane przez całe dziesięciolecia po obu stronach. Bariery te pogłębiały izolację i przekonanie, że wzajemne kontakty nie są mile widziane, z jednej strony bo zakłócały estetykę otoczenia, z drugiej z lęku przed odrzuceniem. Sytuacja ta pogłębiała niewiedzę o inności, powodując w przypadkowych kontaktach frustrację, a nawet agresję. Zorganizowanie szeregu akcji pomocy, imprez integracyjnych, spotkań przy udziale władz gminy, GOK oraz wszystkich organizacji pozarządowych z terenu Gminy Trzebownisko, zachęciło osoby niepełnosprawne do pełniejszego uczestnictwa w życiu społeczności gminy. Uwrażliwiło też społeczeństwo lokalne na potrzeby tej grupy społecznej. Wynikiem tych działań jest gruntowna, pozytywna zmiana postaw po obu stronach. Na porządku dziennym jest dziś uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu lokalnym. Program W KRĘGU AKCEPTACJI I POMOCY skierowany jest przede wszystkim do młodzieży szkolnej uczącej się w szkołach masowych w połączeniu z ich niepełnosprawnymi rówieśnikami. To kolejny etap pracy, w której wypracowaną tolerancję dla inności, chcemy zmienić w postawę akceptacji. Nie wystarcza nam postawa, w której tolerujemy towarzystwo osoby niepełnosprawnej. Chcemy wyzwolić w młodych ludziach inicjatywy mające na celu ich wspólne kontakty; spotkania, zabawy, wyjazdy, akcje pomocy. To długotrwała praca nad wychowaniem społeczeństwa obywatelskiego, wrażliwego na potrzeby innych. Młodzież szkół podstawowych i gimnazjów już niedługo zadecyduje o jakości życia osób, które nie mogą funkcjonować bez pomocy innych, nie wykluczone, że kiedyś naszej.

Planowane rezultaty
Ostateczne rezultaty realizacji programu będzie można ocenić za wiele lat. Dziś możemy tylko kształtować wrażliwość młodych ludzi. Wieloletnie doświadczenia pracy w Stowarzyszeniu pokazują, że dzieci i młodzież przy stworzeniu odpowiednich warunków bardzo szybko się integruje. Ma ogromne pokłady empatii, a zachęcona do działania może przenosić góry. Postawy dzieci w konsekwencji mają ogromny wpływ na postawy ich rodzin. Rezultatem na dziś będzie osiągnięcie postawy akceptacji dla inności, chęci współdziałania oraz pomocy.

Opis projektu
Projekt realizowany będzie od grudnia 2014 r. do końca 2015 roku. W ramach projektu w Gminnym Centrum Dziennej Aktywności prowadzonym przez Stowarzyszenie, w pomieszczeniach przekazanych nieodpłatnie przez Wójta Gminy Trzebownisko, zorganizowane zostaną przez pięć dni w tygodniu zajęcia dla młodzieży niepełnosprawnej, która ukończyła już nauczanie i nie uczestniczy w żadnych zajęciach terapeutycznych. Kilka razy w miesiącu w zajęciach uczestniczyć będą wszystkie dzieci i młodzież niepełnosprawna będące pod opieką Stowarzyszenia. Przewiduje się, że opiekę nad uczestnikami programu sprawować będą zatrudnione na umowę o pracę dwie opiekunki. W projekcie uczestniczyć będą uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Gminy Trzebownisko. Planuje się zorganizowanie kilkunastu spotkań w czasie trwania programu. Założeniem projektu jest to, iż czynne uczestnictwo w realizowaniu konkretnych wspólnych przedsięwzięć wpływa na kształtowanie postawy otwartości, doceniania różnorodności, które prowadzą do „czegoś więcej” czyli, w naszym rozumieniu akceptacji drugiego człowieka.

Projekt przewiduje podejmowanie wspólnych działań twórczych z elementami muzykoterapii i arteterapii, takich jak: tańczenie tańców z różnych stron świata, wspólny śpiew, granie na instrumentach, malowanie, rysowanie spontaniczne i do muzyki, tworzenie prac twórczych w trójwymiarze, organizowanie pokazów i wystaw stanowiących prezentację współdziałania, warsztaty fotograficzne, wycieczki po gminie Trzebownisko, działania proekologiczne-sadzenie roślin. Na koniec projektu w grudniu 2015 r. planuje się wystawienie przedstawienia (słowo-ruch, dźwięk) nawiązującego do tematyki projektu oraz skłaniającego do refleksji nad problematyką akceptacji. Spotkaniom będzie towarzyszyć swobodna, pozbawiona hierarchii atmosfera. W kręgu nie ma podziału. Wszyscy uczestnicy są równi. Krąg zależy od udziału wszystkich jego członków: każdy jest ważny i potrzebny. W ramach programu większość spotkań odbywać się będzie pod hasłem „Żywioły”. Motywem przewodnim aktywności twórczej młodzieży staną się zjawiska związane z powietrzem, ogniem, wodą, ziemią. Podczas spotkań uczestnicy skoncentrują się na wspólnym tworzeniu różnego rodzaju prac artystycznych wykonywanych różnymi technikami, poznaniu tańców związanych z określonymi żywiołami. Zajęcia poprowadzą zatrudnieni na umowę zlecenie lub umowę o dzieło specjaliści. Projekt zainicjuje przeprowadzenie testu wśród młodzieży szkół masowych w Gminie Trzebownisko na temat: co wiem o niepełnosprawności. Planuje się, że młodzież zorganizuje minimum dwie duże akcje przybliżające społeczeństwu problematykę osób niepełnosprawnych oraz organizacji i instytucji działających na ich rzecz. Planowane są spotkania z ciekawymi ludźmi z terenu Podkarpacia. Równocześnie zorganizowana zostanie rehabilitacja usprawniająca dla wszystkich niepełno-sprawnych uczestników programu oraz logopedyczna dla dzieci z dysfunkcją mowy. W ramach programu prowadzona będzie bezpłatna gminna wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego. Doposażenie wypożyczalni uzależnione będzie od posiadanych środków. Zorganizowany zostanie turnus rehabilitacyjny dla najbardziej potrzebujących uczestników programu oraz minimum jeden wyjazd integracyjny dla wszystkich uczestników programu. Nadal urządzać będziemy OGRÓD MARZEŃ, a w nim Aleję Drzew Pamięci poświęconą odchodzącym dzieciom niepełnosprawnym oraz osobom które w znaczący sposób pomagają w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.

W Stowarzyszeniu sprawami administracji nadal zajmować się będą nieodpłatnie członkowie Zarządu. Nie ponosimy też kosztów utrzymania pomieszczeń, które od kilkunastu lat nieodpłatnie użyczają na kolejni wójtowie Gminy Trzebownisko. Wszystkie prace związane z koordynacją programu wykonane zostaną nieodpłatnie przez Przewodniczącą Zarządu. Przewóz uczestników programu do GCDA i z powrotem odbywać się będzie na podstawie umowy wolontariackiej. Stowarzyszenie ponosić będzie tylko ryczałtowe koszty paliwa i amortyzacji samochodu. Sprawozdanie z realizacji programu oraz podziękowania dla wspierających jego realizację, zamieszczanie będą na bieżąco na stronie internetowej Stowarzyszenia www.niepełnosprawni-trzebownisko.pl oraz tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Trzebownisko. W realizacji programu uczestniczyć będą studenci II roku pracy socjalnej Instytutu Socjologii Uniwersytetu Rzeszowskiego, odbywający praktyki w naszym Stowarzyszeniu. Do współpracy zaprosiliśmy Instytut Ekonomii Społecznej oraz Podkarpacki Bank Żywności. Patronat nad realizacją programu przyjął Wójt Gminy Trzebownisko Pan Lesław Kuźniar.

Przewodnicząca Zarządu

Teresa Tomaka