Zapraszamy do udziału w Konkursie „Ptaki i inne zwierzęta zimą”

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom I Młodzieży Sprawnej Inaczej w Trzebownisku zaprasza uczniów szkół podstawowych i gimnazjów oraz dzieci i młodzież niepełnosprawną bez ograniczenia wieku z terenu Gminy Trzebownisko do udziału w Konkursie fotograficznym “Ptaki i inne zwierzęta zimą”. Konkurs jest częścią Programu „INTEGRACJA W ŚWIECIE EKOLOGII”, który będzie realizowany w Stowarzyszeniu przez cały 2019 rok. Udział w Konkursie określa Regulamin umieszczony na stronie Stowarzyszenia www.niepelnosprawni-trzebownisko.pl. Patronat nad Konkursem sprawują: Wójt Gminy Trzebownisko Pan Lesław Kuźniar oraz Szkółka Roślin Ozdobnych Zielone Kąty z Trzebowniska.

Regulamin konkursu fotograficznego „Ptaki i inne zwierzęta zimą”
I. Organizator konkursu
Organizatorem konkursu fotograficznego „Ptaki i inne zwierzęta zimą”, zwanego dalej „Konkursem” jest Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom I Młodzieży Sprawnej Inaczej w Trzebownisku zwane dalej „Organizatorem”.
Patronat nad Konkursem sprawują: Wójt Gminy Trzebownisko Pan Lesław Kuźniar oraz Szkółka Roślin Ozdobnych Zielone Kąty w Trzebownisku
II. Cel konkursu
Celem Konkursu jest:
– kształtowanie postaw proekologicznych,
– uwrażliwienie dzieci i młodzieży na dokarmianie ptaków i innych zwierząt zimą,
III. Uczestnicy konkursu
Konkurs „Ptaki i inne zwierzęta zimą’’ adresowany jest do uczniów szkół podstawowych i gimnazjów raz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej bez ograniczenia wieku z terenu Gminy Trzebownisko.
IV.  Zgłaszanie prac
1. Zgłoszenie fotografii do konkursu odbywa się poprzez przesłanie pliku w formie
elektronicznej na adres badzmyrazem7@wp.pl
2. Uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie 1 fotografię.
3. W e-mailu przesłanym na adres organizatora powinny znajdować się następujące
informacje:
– dane personalne uczestnika (imię)
– numer telefonu, adres e-mail,
– tytuł fotografii,
4. Zgłoszenia prac będą przyjmowane do 30 stycznia 2019 r.
5. Obróbka zdjęć przesłanych a konkurs może polegać jedynie na działaniach odpowiadających zabiegom stosowanym w ciemni fotograficznej, polegających na globalnych zmianach – rozjaśnianiu, kontrastowaniu, redukcji koloru. Wszelkie inne zmiany, a zwłaszcza fotomontaż, są niedopuszczalne.
6. Zdjęcia mogą przesyłać tylko ich autorzy.
7. Prace niespełniające wymogów regulaminu konkursu zostaną odrzucone.
8. Zgłoszenie fotografii do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na:
-zamieszczenie fotografii na facebooku
-z udzieleniem Organizatorowi przez Uczestnika Konkursu nieodpłatnej i bezterminowej licencji na umieszczenie zdjęć wykonanych przez Uczestnika Konkursu na stronie
www. niepelnosprawni-trzebownisko.pl
Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnej reprodukcji nagrodzonych i wyróżnionych
prac, a także podczas wystawy pokonkursowej oraz w innych publikacjach związanych
z konkursem.
V. Ocena prac i rozstrzygnięcie konkursu
1. Wszystkie zdjęcia nadesłane do Konkursu podlegają ocenie Jury powołanego przez           
Organizatora.
2. Jury dokonuje oceny po zakończeniu okresu trwania Konkursu biorąc pod uwagę
wartość artystyczną, jakość i oryginalność nadesłanych fotografii.
3. Spośród nadesłanych prac Jury wybierze trzy prace, które zajmą pierwsze, drugie
i trzecie miejsce.
4. Jury może wybrać również prace wyróżnione – o ilości tych prac Jury zadecyduje
podczas obrad.
5. Decyzje Jury są ostateczne i wiążące dla wszystkich uczestników Konkursu.
6. O decyzji Jury nagrodzone i wyróżnione osoby zostaną powiadomione telefonicznie
i drogą elektroniczną.
7. Prezentacja wyróżnionych prac oraz  zwycięzców Konkursu nastąpi dnia 4.02.2019 r.  
na facebooku, stronie internetowej oraz tablicach informacyjnych Stowarzyszenia.
8. Przesłane fotografie zostaną opublikowane na Facebooku celem wybrania przez internautów najlepszej z nich.
VI. RODO
Realizując obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO informuję, że pozyskane od Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane wyłącznie do celów konkursu oraz kontaktu z Państwem. Biorąc udział w konkursie wyraża Pan/Pani zgodę na przetwarzanie danych osobowych w wyżej określonym zakresie.
VII. Postanowienia końcowe
1. Każdy z nagrodzonych w Konkursie otrzyma karmnik i zobowiąże się do dokarmiania
ptaków zimą. Będzie to umowa honorowa.
2. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej
www.niepełnosprawni-trzebownisko.pl
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdą
odpowiednie przepisy prawa polskiego.
4. Konkurs nie jest „grą losową” w rozumieniu ustawy z 29 lipca 1992 r. o grach
losowych i zakładach wzajemnych (Dz. U. Nr 68, poz. 341, z późn. zm.).
5. Zgłoszenie fotografii do Konkursu i wysłanie Formularza Zgłoszeniowego Konkursu
jest jednoznaczne z przyjęciem przez uczestnika Konkursu warunków niniejszego
regulaminu.