Konkurs fotograficzny „Kadr jak z bajki „

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Sprawnej Inaczej w Trzebownisku zaprasza do udziału w konkursie fotograficznym „Kadr jak z bajki ”

Termin nadsyłania prac: 30.09.2017 r.

Regulamin konkursu poniżej.

REGULAMIN

KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO „KADR JAK Z BAJKI”
Temat przewodni – Piękno przyrody w moim ogrodzie.

Patronat nad konkursem sprawuje Wójt Gminy Trzebownisko Pan Lesław Kuźniar.

 1.  Postanowienia ogólne
 • Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom I Młodzieży Sprawnej Inaczej w Trzebownisku.
 •  Konkurs organizowany jest w ramach programu realizowanego w 2017 roku przez Stowarzyszenie „Integracja w świecie ekologii” związanego z nowo utworzoną ścieżką edukacyjną. Ponadto ma na celu popularyzację fotografii wśród dzieci
  i młodzieży powiatu rzeszowskiego.
 1. Zasady konkursu
 • Uczestnikiem konkursu może być każdy uczeń szkoły podstawowej lub gimnazjum oraz osoby niepełnosprawne z terenu powiatu rzeszowskiego, który spełni wymogi niniejszego regulaminu.
 • Przystąpienie do konkursu następuje przez zgłoszenie prac fotograficznych.
 • Przystępując do konkursu uczestnik akceptuje niniejszy regulamin oraz zapewnia, że:

a/ posiada pełnię praw autorskich do zgłoszonych fotografii,

b/ nie narusza praw autorskich osób trzecich,

c/nie narusza dóbr osobistych osób, które zostały na nich przedstawione oraz

innych dóbr prawnie chronionych

 • Termin zgłaszania fotografii konkursowych upływa 30.09.2017 r. Należy je przesłać na adres Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom I Młodzieży Sprawnej Inaczej 36-001 Trzebownisko 976, w kopercie z napisem „KONKURS Kadr jak z bajki”.
 • Każdy uczestnik konkursu zgłasza jedną pracę.
 •  Format prac:

a/ odbitki kolorowe lub czarnobiałe

b/ rozmiar min.10×15 cm, max.21×29 cm

c/ oryginalne fotografie zapisane w formacie JPEG /min 5 Mpx/ na nośniku

elektronicznym(płyta CD).

 • Na odwrocie każdej fotografii należy umieścić:

a/imię i nazwisko autora, klasę oraz nazwę szkoły

b/tytuł pracy

 • Zgłoszone fotografie będą eksponowane na wystawie- na stronie internetowej
  i Facebooku Stowarzyszenia oraz Urzędu Gminy w Trzebownisku.
 • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnej publikacji zgłoszonych do konkursu prac z zaznaczeniem imienia i nazwiska autora oraz nazwy Szkoły.
 1. Zasady rozstrzygnięcia konkursu
 • Prace zostaną ocenione przez jury składające się z 6 osób. Uczestnik konkursu nie może być członkiem jury.
 • Decyzja jury jest ostateczna i nie przysługuje od niej tryb odwoławczy.
 • W ramach konkursu zostanie przyznana nagroda główna oraz trzy wyróżnienia. Wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy i drobne upominki.
 • Uczestnicy konkursu zostaną powiadomieni o czasie i miejscu rozstrzygnięcia konkursu.
 • Organizatorzy nie zwracają zgłoszonych prac.
 1. Postanowienia końcowe
 • Wzięcie udziału w konkursie /przesłanie fotografii/ jest równoznaczne
  z wyrażeniem zgody na wykorzystanie danych osobowych.
 • Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za naruszenie praw autorskich osób trzecich przez uczestników konkursu.
 • Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu.