Gminny konkurs fotograficzny „Ptaki zimą”

REGULAMIN GMINNEGO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO „PTAKI ZIMĄ”

Patronat nad konkursem sprawuje Wójt Gminy Trzebownisko Pan Lesław Kuźniar.

I. Postanowienia ogólne

1.Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom I Młodzieży Sprawnej Inaczej w Trzebownisku oraz Kółko Fotograficzne przy Zespole Szkół
w Łące

2.Konkurs organizowany jest w ramach programu realizowanego w 2017 roku przez Stowarzyszenie przy współpracy z Zespołem Szkół w Łące „Integracja
w świecie ekologii” związanego z nowo utworzoną ścieżką edukacyjną . Ponadto ma na celu popularyzację fotografii wśród dzieci i młodzieży Gminy Trzebownisko.

II. Zasady konkursu

1.Uczestnikiem konkursu może być każdy uczeń szkoły podstawowej lub gimnazjum oraz osoba niepełnosprawna bez ograniczenia wieku
z terenu Gminy Trzebownisko, którzy spełnią wymogi niniejszego regulaminu.

2.Przystąpienie do konkursu następuje przez zgłoszenie prac fotograficznych.

3.Przystępując do konkursu uczestnik akceptuje niniejszy regulamin oraz zapewnia, że:

  • posiada pełnię praw autorskich do zgłoszonych fotografii,
  • nie narusza praw autorskich osób trzecich,
  • nie narusza dóbr osobistych osób, które zostały na nich przedstawione oraz innych dóbr prawnie chronionych

4. Termin zgłaszania fotografii konkursowych upływa 15.02.2017 r. Należy je przesłać na adres Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom I Młodzieży Sprawnej Inaczej 36-001 Trzebownisko 976, w kopercie z napisem KONKURS  „Ptaki zimą”.

5.Każdy uczestnik konkursu zgłasza maksymalnie 3 prace

6. Format prac:

  • odbitki kolorowe lub czarnobiałe
  • rozmiar min.10×15 cm, max.21×29 cm
  • oryginalne fotografie zapisane w formacie JPEG /min 5 Mpx/ na nośniku elektronicznym(płyta CD).

7.Na odwrocie każdej fotografii należy umieścić:

  • imię i nazwisko autora, klasę oraz nazwę szkoły
  • tytuł pracy

8.Zgłoszone fotografie będą eksponowane na wystawie- tablicy Koła Fotograficznego         przy Zespole Szkół w Łące na stronie internetowej i Facebooku Stowarzyszenia oraz      Urzędu Gminy w Trzebownisku.

9.Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnej publikacji zgłoszonych do konkursu prac z zaznaczeniem imienia i nazwiska autora oraz nazwy Szkoły.

III. Zasady rozstrzygnięcia konkursu

1.Prace zostaną ocenione przez jury składające się z 6 osób ( po trzy ze SPDIMSI oraz Koła Fotograficznego przy Zespole Szkół w Łące). Uczestnik konkursu nie może być członkiem jury.

2.Decyzja jury jest ostateczna i nie przysługuje od niej tryb odwoławczy.

3.W ramach konkursu zostanie przyznana nagroda główna oraz trzy wyróżnienia. Wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy i drobne upominki.

4.Uczestnicy konkursu zostaną powiadomieni o czasie i miejscu rozstrzygnięcia konkursu.

5. Organizatorzy nie zwracają zgłoszonych prac.

IV. Postanowienia końcowe

1.Wzięcie udziału w konkursie /przesłanie fotografii/ jest równoznaczne
z wyrażeniem zgody na wykorzystanie danych osobowych.

2.Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za naruszenie praw autorskich osób trzecich przez uczestników konkursu.

3.Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu.